Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenStellingen

Klik op één van onderstaande ministeries om direct die stellingen te zien met toelichting en mogelijke oplossingen, of scroll naar beneden voor een overzicht van alle stellingen.

Nieuwe stellingen:

EU 7 - Als een land bij meerderheid zijn EU lidmaatschap wil opzeggen moet dit kunnen.


Algemene Zaken

 

Stellingnummer AZ 1

Nederland moet initiatieven steunen om de groei van de wereldbevolking in de toekomst te beperken.

 

Stellingnummer AZ 2

Onderwerpen waarover de regering het niet eens kan worden, of zelfs dreigt te vallen, kunnen beter door een volksreferendum worden beslist.

 

Stellingnummer AZ 3

De 2de Kamer, maar ook elke gemeente moet met vaste regelmaat via internet kort en vooral duidelijk vertellen welke voorstellen zijn aangenomen, en wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

 

Stellingnummer AZ 4

Indien de meerderheid bij bindend referendum iets wil wat de huidige wet onmogelijk maakt, moet de wet worden aangepast.

 

Stellingnummer AZ 5

De overheid dient zich terughoudend op te stellen bij het schetsen van doemscenario’s die onvoldoende met harde gegevens onderbouwd zijn.

 

Stellingnummer AZ 6

Een echte crisis komt wanneer wereldwijd de energiebronnen zijn opgedroogd.

 


Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties

 

Stellingnummer BZK 1

Lokale politiekorpsen moeten vanuit Den Haag vaste, duidelijke en uniforme regels krijgen, waar zij zich aan moeten houden.

 

Stellingnummer BZK 2

Opvangcentra voor drugsverslaafden mogen niet meer in woonwijken worden gesitueerd.

 

Stellingnummer BZK 3

 (Jonge) ouders moeten meer mogelijkheden krijgen opvoedcursussen te volgen als zij dit willen.

 

Stellingnummer BZK 4

Politici met een volledig betaalde baan mogen géén nevenfuncties in het bedrijfsleven hebben.

 

Stellingnummer BZK 5

Aantredende ministers moeten voldoende kennis hebben van het departement waar zij hun functie gaan bekleden.

 

Stellingnummer BZK 6

Leg de Nederlanders nu eens duidelijk uit hoe de relatie is tussen ons land en onze vroegere kolonies en wat deze relaties ons jaarlijks kosten.

 

Stellingnummer BZK 7

Gemeenten mogen gemeenschapsgeld niet gebruiken voor prestige projecten, tenzij de meerderheid van de inwoners het hiermee eens is.

 

Stellingnummer BZK 8

De overheid moet voortaan beter controleren of subsidiegelden ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.

 


Buitenlandse Zaken

 

Stellingnummer BZ 1

Nederland moet zich in de toekomst alléén mengen in buitenlandse conflicten zoals Irak, Afghanistan en Bosnië als de meerderheid van het Nederlandse volk dit steunt.

 

Stellingnummer BZ 2

Nederland moet aantrekkelijker worden voor de vestiging van buitenlandse bedrijven.

 

Stellingnummer BZ 3

Ontwikkelingshulp alléén geven als Nederland ook de controle over deze hulp houdt.

 

Stellingnummer BZ 4

Ministers of andere afgevaardigden van Nederland moeten zich in het buitenland onthouden van toezeggingen waarvoor zij geen mandaat hebben gekregen.

 

Stellingnummer BZ 5

Nederland moet minder “eigenwijs” zijn en meer naar goede oplossingen in het buitenland kijken.

 

Stellingnummer BZ 6

Gebruik een deel van het geld voor ontwikkelingshulp voor vluchtelingenopvang in de regio.

 


Defensie

 

Stellingnummer D 1

Deelname aan de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF moet verder worden afgeremd.

 

Stellingnummer D 2 

Bij gelijke kwaliteit en prijs moet defensie bij de inkoop van nieuw materieel de voorkeur geven aan Europese makelij.

 

Stellingnummer D 3

De overheid moet kijken of er in Nederland voldoende animo is om de militaire dienstplicht beperkt opnieuw in te voeren.

 


Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 

Stellingnummer EZLI 1

Zolang er niet genoeg betere alternatieven zijn moet kernenergie blijven.

 

Stellingnummer EZLI 2

Alle overheden van hoog tot laag moeten het aantal regels dat geldt binnen onze samenleving drastisch terug brengen.

 

Stellingnummer EZLI 3

Overheidspersoneel moet dezelfde rechten en plichten krijgen zoals die gelden voor het bedrijfsleven.

 

Stellingnummer EZLI 4

Het steeds rondpompen van euro’s en behoud van koopkracht is voor onze economie belangrijker dan het aflossen van de staatsschuld.

 

Stellingnummer EZLI 5

Bij een meer directe democratie is de Eerste Kamer overbodig.

 

Stellingnummer EZLI 6

De groei van de bio-industrie moet omlaag en die van natuurlijke veehouderij omhoog.

 

Stellingnummer EZLI 7

Om het steeds stijgende aantal mensen met overgewicht tegen te gaan moeten voedingsmiddelen voortaan voorzien worden van een duidelijke sticker met daarop het vet- en suikergehalte.

 

Stellingnummer EZLI 8 

Het beperken van de visvangst onverkort handhaven.

 

Stellingnummer EZLI 9 

Méér ruimte voor de dieren bij de veeteelt geeft minder ruimte aan besmettingsgevaar voor de mens.

 

Stelling nummer EZLI 10

Ziekenhuis(artsen), politie, onderwijs, en verplegend personeel administratief ontlasten zodat er meer tijd overblijft voor het echte werk en overheidskosten verminderen.

 


Financiën

 

Stellingnummer F 1 

Het Ministerie van Financiën moet door middel van een twee maandelijks rapport op internet laten zien waaraan het belastinggeld van de burgers aan is opgegaan.

 

Stellingnummer F 2

Het belastingsysteem moet vereenvoudigd worden.

 

Stellingnummer F 3

De salarissen van het hoger personeel in overheidsdienst moet in dezelfde verhouding stijgen als bij de overige werknemers.

 

Stellingnummer F 4

Aftrek hypotheekrente tot maximaal €500.000,-, alleen voor nieuwe aanvragen, en de hypotheekgarantie optrekken naar hetzelfde bedrag.

 

Stellingnummer F 5

Financiële producten moeten veel transparanter worden aangeboden.

 

Stellingnummer F 6 

De grote verschillen in de OZB, de Onroerend Zaak Belasting, tussen gemeenten moeten verdwijnen.

 

Stellingnummer F 7

Belastingverlaging doorvoeren voor het minimum loon.

 

Stellingnummer F 8

Iemand die harder werkt en beter presteert dan zijn collega heeft ook recht op een betere beloning.

 

Stellingnummer F 9

Nederland moet proberen in de komende jaren een - nulgroei- economie te handhaven.

 


Immigratie en Asiel

 

Stellingnummer IA 1

De hulp aan asielzoekers dient alleen nog te geschieden in de buurt van het land dat zij willen ontvluchten.

 

Stellingnummer IA 2

Als men de regels niet kan handhaven, moet men ze ook niet instellen.

 

Stellingnummer IA 3

Nederland zal zich er met andere maatregelen op in moeten stellen dat een groot deel van de allochtone bevolking voorlopig niet zal integreren of inburgeren.

 


Infrastructuur en Milieu

 

Stellingnummer IM 1

Door effectievere maatregelen moeten de files binnen 5 jaar met 50% verminderd zijn.

 

Stellingnummer IM 2

De aanleg van steeds meer verkeersremmende maatregelen moet worden afgeremd.

 

Stellingnummer IM 3

Voor een meer eerlijker verdeling moet de wegenbelasting voortaan in de brandstofprijs verwerkt zijn.

 

Stellingnummer IM 4

Als we stoppen met het aanleggen van woonwijken pal naast spoor- en autobanen zijn geluidswallen (later) ook niet meer nodig, en wordt het leefklimaat verbeterd.

 

Stellingnummer IM 5

Openvallende plekken in dorpen en steden meteen opvullen met woningen of appartementen (het zogenaamde inbreien) werkt later gettovorming in de hand en geeft parkeerproblemen.

 

Stellingnummer IM 6

Er moeten en kunnen veel meer betaalbare woningen beschikbaar komen.

 

Stellingnummer IM 7 

De uitstoot van giftige stoffen moet wereldwijd tot een minimum beperkt worden.

 

Stellingnummer IM 8

Het moet duidelijk worden hoeveel geld de regering namens het milieu bij de burgers weghaalt en hoeveel daarvan daadwerkelijk aan het milieu wordt besteed en of het goed wordt besteed.

 

Stellingnummer IM 9

De autoloze zondag moet weer worden ingevoerd. Tenminste éénmaal per maand bijvoorbeeld, wisselend met even en oneven kentekens.

 


Onderwijs - Cultuur - Wetenschap

 

Stellingnummer OCW 1 

De vrije keuze van onderwijs en school is een basisrecht waaraan niet gesleuteld mag worden.

 

Stellingnummer OCW 2 

Bijzonder onderwijs moet blijven.

 

Stellingnummer OCW 3

Het omroepbestel laten bestaan.

 

Stellingnummer OCW 4

Er moet een voor-, tussen- en na-schoolse opvang voor kinderen van werkende ouders komen,waarvan de kosten verplicht worden verdeeld: 1/3 ouders, 1/3 werkgevers en 1/3 overheid.

 

Stellingnummer OCW 5

Subsidies voor cultuur moeten meer gericht gegeven worden.

 


Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Stellingnummer SZW 1 

Alle Nederlanders zonder een eigen inkomen moeten recht krijgen op een Sociale Basis Uitkering.

 

Stellingnummer SZW 2

Buitenlandse werkkrachten krijgen alléén een werkvergunning voor werk waar echt geen Nederlanders voor beschikbaar zijn.

 

Stellingnummer SZW 3

Afhankelijk van het beroep moeten werknemers de mogelijkheid hebben eerder te stoppen of langer door te werken.

 

Stellingnummer SZW 4

Kinderbijslag inkomensafhankelijk maken en geleidelijk afbouwen na het tweede kind.

 

Stellingnummer SZW 5

Voor zover er premies voor zijn betaald, mag de AOW niet extra belast worden.

 


Veiligheid en Justitie

 

Stellingnummer VJ 1 

Het ministerie van Justitie vereist als géén ander een minister met veel standvastigheid, daadkracht en vooral gevoel voor vernieuwing.

 

Stellingnummer VJ 2

De (jeugd)criminaliteit kan met MDI’s worden opgelost.

 

Stellingnummer VJ 3

De overheid moet via een databank kunnen beschikken over het DNA van elke Nederlander.

 

Stellingnummer VJ 4

Landelijke en lokale politiekorpsen moeten meer bevoegdheden krijgen.

 

Stellingnummer VJ 5

Er moeten meer snelrechters worden aangesteld zodat wetsovertreders binnen enkele weken weten waar ze aan toe zijn.

 

Stellingnummer VJ 6

Het woord gedogen moet, tenminste bij Justitie, uit de woordenlijst worden geschrapt.

 

Stellingnummer VJ 7

Het gebruik van mobieltjes op de fiets verhoogt de kans op ongelukken.

 


Volksgezondheid - Welzijn - Sport

 

Stellingnummer VWS 1

Elke gemeente van enige omvang moet beschikken over een Medicenter waar alle lokale zorg-disciplines bij elkaar zitten.

 

Stellingnummer VWS 2

Er dient een landelijke medische databank te komen waarin anoniem alle diagnoses, behandelingen en de resultaten bij ziekten van patiënten zijn opgenomen.

 

Stellingnummer VWS 3

Een bonus uitkeren aan huisartsen of ziekenhuizen als zij het goedkoopste medicijn voorschrijven is een ongezonde ontwikkeling.

 

Stelling nummer VWS 4

Iedere Nederlander wordt geacht donor te zijn, tenzij schriftelijk is aangegeven dit niet te willen.

 

Stelling nummer VWS 5

Euthanasie moet een basisrecht voor iedere Nederlander zijn.

 

Stelling nummer VWS 6

Als op ethisch verantwoorde wijze door toekomstige ouders een voorkeurskeuze voor een jongen of een meisje gemaakt kan worden, moet dit wel wettelijk zijn toegestaan.

 

Stelling nummer VWS 8

Entreegeld heffen bij bezoek aan de huisarts.

 

Stelling nummer VWS 9

Patiëntendossiers moeten voor elke arts digitaal opvraagbaar zijn, mits de betrokkene hiervoor toestemming geeft.

 


Europese Unie

 

Stellingnummer EU 1

Voor grote, belangrijke beslissingen zoals het toelaten van nieuwe leden, moet eerst een Europees referendum worden gehouden, maar dan wel op een andere manier als bij de Europese Grondwet.

 

Stellingnummer EU 2

Brussel moet bekijken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst Rusland als lid of partner bij de Europese Unie te betrekken.

 

Stellingnummer EU 3

Het wordt de hoogste tijd dat onze Europese Unie wat minder zijn oren laat hangen naar de VS en zich méér realiseert dat een club van inmiddels 450 miljoen leden zoveel mogelijk zijn eigen broek moet ophouden.

 

Stellingnummer EU 4

Zolang Nederland binnen de Europese normen van het begrotingstekort blijft, moet de koopkracht gehandhaafd blijven.

 

Stellingnummer EU 5

Defensie moet meedenken over het idee te komen tot één Europese strijdmacht samengesteld uit de legereenheden van de afzonderlijke lidstaten.

 

Stellingnummer EU 6

Eurolanden moeten niet blindelings tot elke prijs worden gered.

 

Stellingnummer EU 7

Als een land bij meerderheid zijn EU lidmaatschap wil opzeggen moet dit kunnen.

 


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid