Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenFinanciën

Stellingnummer F 1

Het Ministerie van Financiën moet door middel van een twee maandelijks rapport op internet laten zien waar het belastinggeld van de burgers aan is opgegaan.

 

Toelichting:

Te vaak is ondoorzichtigheid de oorzaak van het wantrouwen bij de burger.
Ondoorzichtigheid betekent onwetendheid en dit werkt weer misverstanden in de hand. Een voor iedereen kort en duidelijk overzicht van de Rijksuitgaven in een periodiek overzicht kan dit voorkomen. Dit "huishoudboekje" geeft uiteraard alleen de belangrijke uitgaven weer. Postzegels en stempelinkt vallen onder het hoofdstuk; kleine uitgaven.
Een evaluatie aan het einde van het jaar geeft aan of bijstelling nodig is. Dit systeem kan ook bij elke gemeente en de provincie worden doorgevoerd.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 2

Het belastingsysteem moet vereenvoudigd worden.

 

Toelichting:

Jaar na jaar belooft de belasting dienst vereenvoudiging. Dit lukt ten dele. Als de regering weer eens met nieuwe ideeën komt moet deze dienst zijn biljetten weer aanpassen en worden deze, zeker voor de ouderen, moeilijker.
Het aantal boxen en de bijtel-/aftrekposten moeten minder. Ouderen moeten bijvoorbeeld voor de extra ouderenkorting eerst opgeven dat ze 65+ zijn en alleenwonend, terwijl de belastingdienst dit allang weet. Zo zijn er talloze voorbeelden van onnuttig werk wat veel vragen oproept en de wachttijd bij de belastingtelefoon onnodig verlengd.
Wanneer de overheid weer met een nieuwe regeling komt, moet de belastingdienst deze zodanig verpakken in het aangifte formulier dat het geen extra werk voor de invulling ervan oplevert. Dus regel erbij = regel eraf.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 3

De salarissen van het hoger personeel in overheidsdienst moet in dezelfde verhouding stijgen als bij de overige werknemers.

 

Toelichting:

Als een ziekenbroeder een jaarinkomen heeft van €30.000 en hij krijgt er 2% bij gaat hij er € 600 op vooruit. Als een directeur van hetzelfde ziekenhuis €110.000 ontvangt wordt dit bij dezelfde 2% € 2.200 bruto. Op zich een redelijke zaak. Anders wordt het als dezelfde directeur op zijn toch al riante salaris een nog hogere opslag zet die niet in verhouding is met geleverde prestaties. Daarom is het gezonder deze salarisregelingen onder dezelfde CAO te laten vallen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 4

Aftrek hypotheekrente tot maximaal €500.000,-, alleen voor nieuwe aanvragen en de hypotheekgarantie optrekken naar hetzelfde bedrag.

 

Toelichting:

Het maximale bedrag van een hypothecaire lening waarover de rente afgetrokken mag worden kan geleidelijk, binnen vijf jaar, naar een maximum van €500.000,- teruggebouwd worden.
De tegemoetkoming in de kosten voor een eigen huis is toch in de eerste plaats bedoeld voor de lagere inkomens, en niet om grootverdieners extreem hoge aftrekposten te verschaffen. Subsidieregelingen en belastingvoordelen zullen in de toekomst meer en meer via Brussel met andere EU-leden geëgaliseerd moeten worden.

Snel duidelijkheid voor de komende jaren geeft de toekomstige huizenkoper meer zekerheid waardoor een eventuele aankoop niet verder hoeft te worden uitgesteld. Een verhoging van de hypotheekgarantie naar €500.000 helpt daar alleen maar aan mee.

Dat het nu slecht gaat in de bouwsector heeft overigens niets te maken met een renteaftrekbeperking in de toekomst.

Per individu en omstandigheden, zoals eigen inbreng van zekerheden, kunnen hypotheekvormen verschillen. Maar zij moeten wel een dusdanige vorm hebben dat voor de verstrekkers ervan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bestaat dat bij de afloop ervan, of eerder, het geleende geld wordt of is terugbetaald.

Geef daarom als overheid nu bij alle nieuw af te sluiten hypotheken in voornoemde vorm de garantie dat gedurende de gehele looptijd de renteaftrek hierover blijft gehandhaafd.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 5

Financiële producten moeten veel transparanter worden aangeboden.

 

Toelichting:

Producten zoals hypotheekoffertes; verzekeringsaanbiedingen; lidmaatschappen en koopcontracten worden vaak gecamoufleerd op de markt gebracht. Ongetwijfeld voor aanbieder omzetverhogend, maar de consument kan door de bekende bomen het bos niet meer herkennen.

Terwijl toch voor veel financiële producten één A4-tje kan volstaan; De voorzijde voor de aanbieding, en aan de achterzijde de voorwaarden. Zo voorkom je dat jaren later pas wordt ontdekt met welke miskoop je indertijd bent opgezadeld.

Gelukkig onderkennen leveranciers, mede onder druk van vergelijkingssites op internet, inmiddels de noodzaak van meer duidelijkheid in deze.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 6

De grote verschillen in de OZB, de Onroerend Zaak Belasting, tussen gemeenten moeten verdwijnen.

 

Toelichting:

Voor zover de OZB gehandhaafd blijft moet er vanuit den Haag één uniforme regeling komen zodat het tarief van een woning in gemeente A gelijk wordt aan het tarief van een zelfde woning in gemeente B. Dat er in de gemeente A een zwembad teveel is gebouwd of een cultureel centrum is gecreëerd waar slechts weinigen om gevraagd hebben, hoeft niet te worden teruggehaald bij de burger via de OZB. Vaak is nu de bijgedachte van een gemeentebestuur; laat maar doorgaan. Komen we tekort, dan verhogen we gewoon de OZB.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 7

Belastingverlaging doorvoeren voor het minimum loon.

 

Toelichting:

Het netto verschil tussen uitkering en minimum loon wordt hierdoor groter. Dat gaat niet ten koste van de concurrentie met het buitenland. Bruto blijft immers het minimum loon gelijk. Voor veel mensen zonder werk zal dit een stimulans zijn meer actief naar een baan te zoeken. Wat de overheid aan belasting derft betaald zich terug in minder uitkeringen. En voor mensen die al een baan met minimum loon hebben is het een mooie opsteker om actief aan het werk te blijven.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 8

Iemand die harder werkt en beter presteert dan zijn collega heeft ook recht op een betere beloning.

 

Toelichting: 

Nivelleren in beloning lijkt sociaal mooi, maar is minder goed voor de economie. Ieder vindt de concurrentie tussen leveranciers heel normaal, maar op de werkvloer moet degene die de kantjes eraf loopt evenveel verdienen als zijn of haar collega die er hard voor werkt.
Het gelijkschakelen van werknemers in één bepaalde sector is slecht voor de productiviteit. Bij gelijke beloning zal de harde werker eerder zijn tempo aanpassen aan dat van de kantjesloper dan omgekeerd.

Met andere woorden: Loon naar werken is goed voor de economie. 

Dit geldt natuurlijk niet voor zieken en invaliden of mensen die gedwongen werkeloos zijn.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer F 9

Nederland moet proberen in de komende jaren een - nulgroei- economie te handhaven.

 

Toelichting: 

In tijden van armoede is economische groei een nobel streven. Maar het is net als bij auto’s. Je ontwikkelt motoren met een steeds grotere capaciteit, topsnelheden van 200 km of meer, maar je mag maar 120.

Zo is het ook met de economie.

Probeer als overheid er voor te zorgen dat ons nationaal product en inkomen op het huidige peil blijft. Verdeel de koek netjes, zodat iedereen er normaal van kan rondkomen en reserveer het teveel om de tekorten geleidelijk in te lossen.
Dit laatste mag echt jaren duren.

Echte armoede kent ons land nauwelijks. Daarvoor zou, in vergelijking met veel andere landen, ons inkomen drastisch moeten verminderen.

 

Ter illustratie:

Het sociale minimum in 2010 voor 21 tot 65 jaar p.m. netto

  1. alleenstaand € 647,-

  2. alleenstaande ouder 906,-

  3. gehuwd 1295,-

Daarnaast kan de gemeente besluiten toeslagen toe te kennen afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid