Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenSociale Zaken en Werkgelegenheid

Stellingnummer SZW 1

Alle Nederlanders die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien moeten recht krijgen op een Sociale Basis Uitkering.

 

Toelichting:

In plaats van de huidige bureaucratische warwinkel van sociale wetten, zoals de AWBZ en het persoonsgebonden budget, moet er één Sociale Basis Uitkering komen, waarop iedere Nederlander recht heeft. Als basisbedrag kan het huidige bijstandsniveau gelden, eventueel verhoogd met toeslagen als gevolg van persoonlijke omstandigheden zoals arbeidsverleden, mate van arbeidsongeschiktheid, is er extra premie betaald, en hoeveel voor ouderdomspensioen, bijzondere gezinsomstandigheden, huursubsidie enz.

De belastingdienst zorgt voor de uitvoering van de SBU en zal, als de gegevens ervoor bekend zijn, de toeslagen berekenen en uitbetalen zonder dat de burger er zelf iets voor hoeft te doen. Zijn de gegevens niet of onvoldoende bekend moet de betrokkene zelf of via een belastingadviseur een aanvraag indienen. Anders kan de belastingdienst ook hierbij helpen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer SZW 2

Buitenlandse werkkrachten krijgen alléén een werkvergunning voor werk waar echt geen Nederlanders voor beschikbaar zijn.

 

Toelichting:

Om te voorkomen dat het idee ontstaat dat het toestaan van buitenlandse werkkrachten automatisch leidt tot meer werkloosheid onder Nederlanders moet het vergunningstelsel duidelijker worden.

Als bewijsbaar is dat voor hetzelfde werk met hetzelfde rendement Nederlandse werkkrachten beschikbaar zijn moeten hiervoor natuurlijk geen buitenlandse werkkrachten worden aangenomen.

Werkgevers die personeel uit het buitenland halen blijven verantwoordelijk voor hun verblijf en voor hun terugkeer na afloop van hun arbeidscontract.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer SZW 3

Afhankelijk van het beroep moeten werknemers de mogelijkheid hebben eerder te stoppen of langer door te werken.

 

Toelichting:

Door middel van een spaarplan of andere verrekeningen kan een werknemer besluiten eerder te stoppen met werken. Mogelijk ook als zij of hij genoegen neemt met een lager inkomen. Hoeveel eerder moet ieder voor zich weten. Maar langer doorwerken moet ook kunnen. Hoe lang hangt af van de fysieke toestand van de betrokken werknemer. Behoorlijk functioneren staat voorop. Denk aan beroepen als piloot, chirurg en dergelijke.

Ook kan besloten worden bijvoorbeeld na een herkeuring in gewijzigde vorm aan te blijven voor de overdracht van kennis en ervaring wat van grote waarde kan zijn voor een bedrijf of organisatie. De overheid moet alle pensioenmogelijkheden eens kort en overzichtelijk op het internet zetten.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer SZW 4

Kinderbijslag inkomensafhankelijk maken en geleidelijk afbouwen na het tweede kind.

 

Toelichting:

Boven tweemaal modaal, dat is circa €65.000,-, de kinderbijslag afschaffen betekent extra geld vrijmaken dat eventueel gebruikt kan worden voor de kinderopvang. Als gevolg van de geloofsachtergrond of wellicht de natuurlijke drang om na twee jongens of twee meisjes te gaan voor nog een meisje/jongen, kan een gezin zich behoorlijk uitbreiden. Daar is natuurlijk niets op tegen, maar de wereldbevolking groeit ongebreideld voort, en om dit via gemeenschapsgeld te subsidiëren is niet meer van deze tijd.

De kinderbijslag afbouwen na het tweede kind geldt uiteraard niet voor bestaande situaties. Een nieuwe regeling moet dan ook minimaal 1 jaar van te voren worden aangekondigd.

Omdat deze gehele ontwikkeling zich verspreidt over vele jaren, kan de angst voor hoge vergrijzingskosten achterwege blijven.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer SZW 5

Voor zover er premies voor zijn betaald, mag de AOW niet extra belast worden.

 

Toelichting:

Al naar gelang er premies zijn betaald, hebben 65+ recht op de uitkering die hen beloofd is tijdens de opbouw ervan. Dat de overheid in het verleden heeft verzuimd voldoende middelen te reserveren om de AOW betaalbaar te houden, mag niet betekenen dat de generatie die na de oorlog Nederland mee heeft opgebouwd, achteraf nog ‘premies’ moeten bijbetalen voor hun eigen oudedag-voorziening.

Bovendien moet de koopkracht óók voor deze groep Nederlanders worden gehandhaafd. Dus haalt men bij hen extra geld weg, moet dit weer gerepareerd worden met ander geld.
Om de toekomst van de AOW veilig te stellen kan bij de uitbetaling van loon of uitkering een verplichte persoonsgebonden premie worden
belegd bij door de overheid gecontroleerde instellingen die bij 65 jaar tot uitkering overgaat.
Om te voorkomen dat er voor de huidige 65+ een financieel gat valt, moet een dergelijke maatregel geleidelijk worden ingevoerd.

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid