Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenBinnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties

Stellingnummer BZK 1

Lokale politiekorpsen moeten vanuit Den Haag vaste, duidelijke uniforme regels krijgen, waar zij zich aan moeten houden.

 

Toelichting:

Bij deze regel hoort een vast percentage wat de buitendienst doet en welk percentage de binnendienst. Controle lijsten moeten aantonen dat men zich hieraan houdt. Meldingen en aangiften kunnen in eerst lijn opgevangen worden door internet en niet-politie personeel. Dan kunnen de gekwalificeerde agenten voor de buitendienst worden ingezet.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 2

Opvangcentra voor drugsverslaafden mogen niet meer in woonwijken worden gesitueerd.

 

Toelichting:

De overheden willen nogal eens gemakkelijk besluiten maatschappelijke probleemgevallen in groepen onder te brengen in drukke wijken, zodat de bewoners aldaar ongevraagd een stukje sociale controle of hulp kunnen geven. Goed, als alle wijkbewoners het er mee eens zijn kan dat. Zo niet, dan moet de overheid een andere locatie zoeken.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 3

(Jonge) ouders moeten meer mogelijkheden krijgen opvoedcursussen te volgen als zij dit willen.

 

Toelichting:

Doordat er steeds minder tijd is voor huiselijk overleg en men, onder andere door echtscheidingen en eenoudergezinnen, gedwongen is werk te combineren met de opvoeding, kan een cursus effectief opvoeden een welkome hulp zijn. Voor de lagere inkomens moet hiervoor subsidie beschikbaar komen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 4

Politici met een volledig betaalde baan mogen géén nevenfuncties in het bedrijfsleven hebben.

 

Toelichting:

Het zal duidelijk zijn dat een minister of kamerlid, die naast het vertegenwoordigen van het volk, via een commissariaat of een adviesfunctie ook de belangen van een bedrijf vertegenwoordigt, vraagt om wantrouwen.

Dit hoeft niet terecht te zijn, maar je kunt de mogelijkheid ertoe toch beter uitsluiten.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 5

Aantredende ministers moeten voldoende kennis hebben van het departement waar zij hun functie gaan bekleden.

 

Toelichting:

Bij het verdelen van de poppetjes wordt vaak meer naar de persoon zelf gekeken dan naar de vakkennis die hij of zij meebrengt. En om een dergelijke, verantwoordelijke post te bekleden is dit toch echt nodig.

Een minister van bijvoorbeeld onderwijs kan nu bij een volgend kabinet minister van defensie worden, waarop de hogere ambtenaren gemakkelijk kunnen zeggen; Wij hebben er wél verstand van, dus vullen wij opdrachten op geheel eigen wijze in.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 6

Leg de Nederlanders nu eens duidelijk uit hoe de relatie is tussen ons land en onze vroegere kolonies en wat deze relaties ons jaarlijks kosten.

 

Toelichting:

In meer of mindere mate zijn er nog steeds verplichtingen en verbindingen tussen ons land en de vroegere koloniën zoals de Antillen en Suriname.
Belangrijk is te weten of er nog steeds zorgplicht is onzerzijds.

En of er over en weer schulden zijn. Hoe belangrijk zijn ze in economisch opzicht. Welke gebieden zijn echt onafhankelijk, dus zelfstandig en welke niet.
Als het Nederlandse volk weet hoe het zit, kan bekeken worden of er iets moet veranderen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 7

Gemeenten mogen gemeenschapsgeld niet gebruiken voor prestige projecten, tenzij de meerderheid van de inwoners het hiermee eens is.

 

Toelichting:

Veel gemeenten hebben het idee dat ter meerdere eer en glorie er binnen hun gemeenten prestige projecten moeten verrijzen, waarvoor de middelen eigenlijk ontoereikend zijn, het algemene nut of de noodzakelijkheid op zijn minst betwijfeld moet worden en waarover de burgers niet gestemd hebben.

Nu de OZB (Onroerend Zaak Belasting) beperkt is, en Den Haag de geldkraan gedeeltelijk dicht moet draaien rijst de vraag waar in de toekomst het geld vandaan moet komen.

Des te belangrijker is het de burgers hierover meer inspraak te geven via een referendumsysteem.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer BZK 8

De overheid moet voortaan beter controleren of subsidiegelden ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Toelichting:

De overheid strooit soms met subsidies als een blinde Sinterklaas met pepernoten.

De controle erover vanuit Den Haag is onvoldoende. Men laat dit liever over aan accountants die zijn ingehuurd door de gesubsidieerde instelling zelf. 

Elke gemeente, maar ook de overkoepelende organen zoals de provincies en natuurlijk Den Haag moeten beschikken over heldere websites waarop voor iedereen subsidielijsten ter inzage zijn die in het kort aangeven aangeven:

  1. Welke subsidies?

  2. Waarvoor?

  3. Aan wie?

  4. Hoe groot?

  5. Voor welke termijn?

  6. Hoe en wanneer controle erover plaats vind.

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid