Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenVolksgezondheid, Welzijn en Sport

Stellingnummer VWS 1

Elke gemeente van enige omvang moet beschikken over een Medicenter waar alle lokale zorg-disciplines bij elkaar zitten.

 

Toelichting:

Eerste hulp is vaak ver te zoeken, huisartsen posten zijn te ver weg, voor een kleine ingreep of een foto zijn er de wachtlijsten in de ziekenhuizen, de huisarts is 's avonds en in het weekend onbereikbaar. Dit alles past niet meer in deze moderne tijd.

Ziek zijn is toch al erg genoeg. Met alle drukte van het kastje naar de muur gestuurd worden maakt de zaak er niet beter op. Moderne efficiënt opgezette medicenters lossen veel problemen op. Bij toerbeurt is er altijd een huisarts aanwezig en de administratie kan centraal gebeuren.

De zorg en de patiënt (cliënt) hebben er voordeel bij, zowel in kosten als in tijd. En minder heen en weer rijden is ook nog goed voor het milieu. Op veel plaatsen zijn er al gezondheidscentra met tandarts, huisarts en fysio. Maar voor apotheek, opticien, eerste hulp en weekenddienst, foto’s maken, bloedafname, vaccinaties, echo, hartfilmpje en kleine ingrepen moet men vaak naar elders.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 2

Er dient een landelijke medische databank te komen waarin anoniem alle diagnoses, behandelingen en de resultaten bij ziekten van patiënten zijn opgenomen.

 

Toelichting:

Artsen bouwen in de loop der jaren een zee aan ervaring op. Deze ervaring gaat vaak verloren bij vertrek. Jonge artsen missen deze ervaring. Wat zou mooier zijn dan nu in dit digitale tijdperk de beschikking te hebben over een leidraad bij het vaststellen van diagnose en behandeling.
Als alle gegevens over de resultaten bij behandeling van ziekten bij patiënten wereldwijd gebundeld zouden worden volgt hieruit een waarschijnlijkheidsdiagnose met dito behandeling die artsen helpt bij het geven van het juiste advies. 

Dus een moderne medische “Google” encyclopedie. Om dit in Nederland op te zetten is de medewerking nodig van alle ziekenhuizen. De overheid kan dit regelen. Vervolgens kan ook de EU erbij betrokken worden en daarna kan het systeem wereldwijd worden ingezet. Extra pluspunt: de kosten voor de gezondheidszorg gaan omlaag!

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 3

Een bonus uitkeren aan huisartsen of ziekenhuizen als zij het goedkoopste medicijn voorschrijven is een ongezonde ontwikkeling.

 

Toelichting:

Elke patiënt heeft recht op het meest doelmatige medicijn. Kosten zijn van ondergeschikt belang. Dus niet de “eeuwige” paracetamol voorschrijven en dan afwachten, terwijl er een effectiever, maar duurder middel voorhanden is. Vooral bij pijnbestrijding dient het inlevingsvermogen van de dokter groot te zijn.

De zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie moeten artsen en ziekenhuizen dan ook geen extra beloning in het vooruitzicht stellen als zij de goedkoopste medicijnen voorschrijven. Weliswaar moeten deze medicijnen dezelfde werking hebben als de duurdere, maar door de vele merkwisselingen is dit vage gebied door drukbezette artsen moeilijk te bewandelen.

Overigens is de economie ermee gebaat dat de patiënten weer zo vlug mogelijk aan het werk kunnen en die kans is groter als de meest doelmatige medicijnen zijn voorgeschreven.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 4

Iedere Nederlander wordt geacht donor te zijn, tenzij schriftelijk is aangegeven dit niet te willen.

 

Toelichting:

Er zijn in Nederland te weinig donoren.

Een aantal mensen sterft hierdoor onnodig. Via het identiteitbewijs wat iedere Nederlander boven de 14 jaar wordt geacht bij zich te hebben, kan ja of nee worden aangegeven.

Dit ja of nee kan ook via een medische databank worden ingevoerd.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 5

Euthanasie moet een basisrecht voor iedere Nederlander zijn.

 

Toelichting: 

Niemand heeft gevraagd geboren te worden. Laat de mens dan tenminste het recht te sterven, wanneer hij hiertoe weloverwogen het besluit heeft genomen. 

Welk recht hebben wildvreemden dit iemand te onthouden?
Zeker niet op een basis van wat zij geloven. Dat bepaalt ieder voor zich.

De overheid heeft de zorgplicht hierbij op humane wijze voorlichting en begeleiding te geven, zodat het van een flatgebouw springen of zich voor de trein gooien niet meer nodig is, wat anderen, zoals nabestaanden, ongevraagd een grote, emotionele belasting kan bezorgen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 6

Als op ethisch verantwoorde wijze door toekomstige ouders een voorkeurskeuze voor een jongen of een meisje gemaakt kan worden, moet dit wel wettelijk zijn toegestaan.

 

Toelichting:

Veel gezinnen hebben uitsluitend zonen of dochters, met de stille wens voor nog respectievelijk een meisje of een jongen erbij. Als “het maar gezond is” blijft natuurlijk wens nummer één.
Maar om steeds door te gaan tot er zich een “andere soort” heeft aangediend, is ook niet ideaal.
In dergelijke situaties zou, mits ethisch verantwoord, de keuzemogelijkheid hiervoor een optie kunnen zijn.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 8

Entreegeld heffen bij bezoek aan de huisarts.

 

Toelichting:

10 Euro entree heffen bij een huisartsconsult, direct af te rekenen bij de balie.

Patiënten met een gewone verkoudheid of een sneetje in de vinger houd je er wellicht mee thuis. Dat is tijd- en kostenbesparend voor de zorg. Maar wat te denken van de twijfelgevallen. Want de slogan is: bij twijfel altijd de dokter bellen!

Hiervoor is een digitaal (webcam-)spreekuur misschien een oplossing.

 

a)      je belt de dokter op een vaste tijd. Dat is het bekende telefonische spreekuur.

b)      Je zet je klachten op een medisch digitaal vragenformulier van je eigen dokter of Dokter Google.

c)      Je schakelt je webcam in  en communiceert “face en face” met je (huis)arts.

 

Er wordt hier al mee gewerkt in andere landen.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer VWS 9

Patiëntendossiers moeten voor elke arts digitaal opvraagbaar zijn, mits de betrokkene hiervoor toestemming geeft.

 

Toelichting:

Arts, specialist en ziekenhuisadministratie doen wat ze kunnen om een patiënt beter te maken. Toch gebeurt dit nog te vaak vanuit een eigen visie, dus vanuit het ziekenhuis waaraan zij verbonden zijn.
Voortschrijdend inzicht in de geneeskunde is allang niet meer voorbehouden aan het individu. Efficiënter, effectiever samenwerken is nodig.

Internet geeft een zee van informatie.

Uitwisseling ervan tussen de ziekenhuizen kan door de administratie worden uitgevoerd onder aanwijzing van de artsen. Zo kan onnodig handelen worden voorkomen en nodig handelen beter gecontroleerd worden uitgevoerd. Het uitwisselen van gegevens van patiënten kan hier onderdeel van uitmaken.
Vooropgesteld dat zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven.

 

Elektronisch Patiënten Dossier online

Een behoorlijk deel van de Nederlandse bevolking ziet de opzet van een landelijk EPD systeem in zijn huidige vorm niet zitten wegens privacy- en beveiligingsproblemen. Een ander, ook behoorlijk deel, kan haast niet wachten tot het wordt ingevoerd, maar dan wel op een andere wijze.

Voor deze laatste groep, maar ook voor diegenen die zich pas in een later stadium willen aansluiten, zou op regionaal nivo een begin kunnen worden gemaakt met een EPD systeem.

 

Bijvoorbeeld als volgt:

Een groep huisartsen, praktijk houdend in een medisch centrum in een willekeurige plaats richt zich met een persoonlijk schrijven tot elk van hun patiënten (cliënten) met de vraag of zij al dan niet online willen beschikken over een Elektronisch Patiënten Dossier waarin hun medische gegevens verzameld zijn.

Bij dit schrijven hoort uiteraard tekst en uitleg van het systeem met de voor- en nadelen en een vragenformulier wat geïnteresseerden alvast kunnen invullen. Deze laatsten ontvangen daarna een uitnodiging voor een gesprek met hun huisarts (lees: vertrouwensarts) waarbij wordt afgestemd wat het dossier moet bevatten en/of wat niet.

Zoals bijvoorbeeld:

  • Persoonsgegevens/genetisch verband familieleden

  • Korte voorgeschiedenis, data, klachten, remedie, resultaten.

  • Medicijngebruik

  • Allergieën

  • Vaccinaties/labotesten

  • Ingrepen operatief/verloop

  • Fotomateriaal; röntgenfoto’s ; mri; etc.

  • Ja of neen donor, zo ja met toelichting

  • Ja of neen euthanasieverklaring

 Zijn er nog gegevens van andere zorgverleners of recent fotomateriaal elders, dan kan worden overlegd of deze aan het dossier moeten worden toegevoegd en zo ja, hoe deze te verkrijgen.

Vanwege tijd en kosten kunnen assistenten wellicht het nodige voorwerk doen. Is het EPD gereed, dan wordt het opgeborgen in de datakluis van de huisarts(en). Goed beveiligd en alléén online opvraagbaar door de patiënt en zijn of haar huisarts. Zij bepalen ook welke zorgverleners toegang, of tijdelijk inzage, krijgen. Wijzigingen en aanvullingen in het dossier kunnen alleen door de huisarts worden gedaan eventueel in samenspraak met de patiënt. De patiënt zelf kan en mag zelfstandig géén wijzigingen in het dossier aanbrengen.

Voor behandeling elders kan de patiënt de betreffende zorgverlener toegang geven tot het dossier en kunnen relevante gegevens door de zorgverlener meteen worden toegevoegd of later naar de huisarts worden gestuurd. De patiënt kan online direct zien of de gegevens zijn verwerkt.

Verhuist de patiënt, dan kan een uitdraai van het dossier aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beschikt deze nog niet over een aansluiting bij een online datakluis zal voorlopig nog op de oude manier moeten worden gewerkt. 

 

De beveiliging en privacy

Er zijn veel collectieve systemen via internet oproepbaar waarbij dagelijks miljoenen transacties plaatsvinden.

Eén ervan is het internetbankieren wat niet meer valt weg te denken. Deze systemen worden zo goed als mogelijk beveiligd maar zullen nooit de 100% halen. Zo ook het online EPD systeem. Maar de voordelen zijn dusdanig groot dat men wel verplicht is dit systeem, tenminste aan hen die dit willen, beschikbaar te stellen.

De patiënt kiest op vrijwilligersbasis vóór het te allen tijde op elke plaats beschikbaar hebben van zijn of haar medische gegevens en stemt in dat de beveiliging ervan niet voor de volle 100% gegarandeerd kan worden.

Vraag: Waarom dit EPD via de huisarts en niet landelijk of via ziekenhuizen?

Antwoord: De huisarts is altijd de eerst aangesproken (vertrouwens-)persoon en kent de patiënt doorgaans het beste. Voor verwijzingen naar ziekenhuis of verdere specialismen bemiddelt de huisarts. Hij dient ook steeds op de hoogte gesteld te worden door andere zorgverleners als deze de patiënt behandeld hebben. Als “spil” is hij daarom het meest geschikt om samen met zijn patiënt het dossier te behandelen en bij te houden.

Commerciële bedrijven, instellingen en ziekenhuizen hebben vaak eigen systemen waarbij het moeilijk is de verschillende zorgverleners in binnen- en buitenland te voorzien van alle up-to-date gegevens over een patiënt.

 

Kosten

De besparingen die middels het EPD bereikt worden zijn enorm. Daaruit kan een goed werkend systeem eenvoudig worden gefinancierd. Denk alleen al aan de kosten die voorkomen worden doordat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd omdat de eerdere gegevens niet beschikbaar zijn, en het voorkomen van fouten die door het ontbreken van vitale informatie gemaakt worden.

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid