Logo

 

Inleiding

 

Stellingen

 

Mee-re(a)gerenInfrastructuur en Milieu

Stellingnummer IM 1

Door effectievere maatregelen moeten de files binnen 5 jaar met 50% verminderd zijn.

 

Toelichting:

Verkeersstromen zijn net als waterstromen. Als de leiding groter is kan er meer doorheen. Nederland heeft massaal voor de auto gekozen. Milieubelastend, dat is waar, zeker bij files. Maar zolang we droog en warm van A naar B kunnen en onze bagage niet in de hand hoeven te houden, zal openbaar vervoer of carpooling, hoe goedkoop ook, geen file oplossing zijn.
Net zo min als miljarden verslindende operaties als rekeningrijden, of een hogere benzineprijs. Bij knelpunten met kilometerheffing rijden de mensen om en belasten op die manier andere wegen en ook het milieu. Voor tolheffing is Nederland te klein.
Wat de files wél binnen 5 jaar met 50% oplost, rekening houdend met de jaarlijkse 'autogroei', is de combinatie van een aantal maatregelen.

 1. Uitgebreide aanleg van ongelijkvloerse kruisingen ter vervanging van de vele stoplichten, zowel in de stad als daarbuiten. Goed voor de doorstroming.
 2. Samen met het bedrijfsleven de knelpunten bij industrieterreinen aanpakken. Betaalt zich terug in productie.
 3. Waar mogelijk vrije afbuigingen en doorverbindingen aanleggen om het verkeer naar nieuwe “toegangspoorten” rondom de grotere steden te leiden.
 4. Bij deze “toegangspoorten” grote parking pendelplaatsen aanleggen met bus-sneldiensten die elke 10 minuten van en naar het centrum van de stad rijden. Op deze plaatsen kunnen tevens outlet-stores gebouwd worden.
 5. Drukke twee–driebaanswegen uitbreiden tot vier-zesbaans wegen.
 6. Waar mogelijk en nuttig nieuwe wegen langs kanalen of spoorlijnen aanleggen.
 7. Container transport over water subsidiëren. Veiliger en minder milieu belastend.
 8. Versneld de aanleg van een “skytrain” in de randstad ter hand nemen. Het voorwerk hiervan is al klaar.
 9. Inspraakprocedures bekorten en belangengroepen sneller schadeloos stellen.
 10. Meer wegenbouwbedrijven tegelijk aan het werk zetten. Offertes laten maken op basis van dag – nacht en weekendploegen.
 11. Het werken vanuit thuis, het zogenaamde telewerken stimuleren.
 12. De Betuwelijn maximaal benutten.
 13. Afstand woon–werkverkeer beperken door de reiskostenvergoeding minder aantrekkelijk te maken en het dichter bij huis solliciteren financieel aan te moedigen.
 14. Verspreiding van de industrie naar minder bedeelde gebieden stimuleren geeft ook een spreiding van de verkeersstromen.
 15. De deeltijd, zoals 4 halve dagen, waar mogelijk, vervangen door 2 hele dagen. Scheelt 50% in het heen en weer rijden.
 16. In de grootste steden een goedkope, - hoogfrequente - hybride taxidienst invoeren. Gesubsidieerd door de overheid uit de parkeeropbrengsten in die steden.

Voor de financiering van dit alles is de opbrengst van alle belastingen die vanwege het transport binnenkomen, waaronder de wegenbelasting, waarschijnlijk voldoende. De industrie weet anders nog wel mogelijkheden om het tekort aan te vullen.

Waar een wil is, is een weg!

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 2

De aanleg van steeds meer verkeersremmende maatregelen moet worden afgeremd.

 

Toelichting:

Het woord zegt het al, verkeersremmers. Milieubelastende maatregelen terwijl er juist zoveel geld wordt uitgegeven voor milieuverbetering.

Vreemd is dat elke gemeente naar willekeur vrij is de gekste creaties te bedenken om het de automobilist zo lastig mogelijk te maken en dit ook nog door het Rijk gesubsidieerd wordt. Files, stress en agressie zijn het gevolg. Niet zozeer de snelheid, maar de onoplettendheid is de voornaamste oorzaak van ongelukken.
Een fietser of een onverwacht overstekend kind wordt te laat opgemerkt want de chauffeur heeft het veel te druk om zijn heilige koe veilig over de hobbels, door de poorten en langs de bloembakken te loodsen.

In de rest van de wereld bestaat deze wildgroei niet en er is ook geen enkel hard bewijs dat het daarom in ons dorpelland verkeersveiliger zou zijn. Gescheiden weggedeelten, aparte fietspaden en veiliger auto´s zijn de voornaamste oorzaak dat er nu minder verkeersdoden zijn dan vroeger.

Kruisplateaus en veilige oversteekplaatsen bij scholen vormen een uitzondering op dit verhaal, maar dat geldt ook voor het buitenland.
De hardrijders in de buurt kunnen beter aangepakt worden door middel van het puntenrijbewijs.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 3

Voor een meer eerlijke verdeling moet de wegenbelasting voortaan in de brandstofprijs verwerkt zijn.

 

Toelichting:

Oma gaat met haar auto alléén 's zondags naar de kerk en haar buurman rijdt met hetzelfde type auto elke dag het halve land door. Een koud kunstje om te raden wie de weg het meest belast.

Toch moeten beiden dezelfde wegenbelasting betalen. De stelling dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen gaat hier niet op. Oma heeft alleen AOW en haar buurman een goed betaalde baan. Doordat de belasting direct bij de pomp middels de brandstofprijs verrekend wordt is er ook minder administratieve rompslomp.

Noodzakelijke uitzonderingen kunnen via de belastingteruggaaf worden verwerkt.

Het voordeel van over de grens tanken kan worden beperkt wanneer deze maatregel bij alle EU-landen wordt ingevoerd en de benzineprijzen nagenoeg gelijk zijn.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 4

Als we stoppen met het aanleggen van woonwijken pal naast spoor- en autobanen zijn geluidswallen (later) ook niet meer nodig, en wordt het leefklimaat verbeterd.

 

Toelichting:

Onbegrijpelijk, maar nog steeds worden woonwijken geprojecteerd direct naast spoor- of autobaan. Met dure geluidswerende oplossingen als gevolg. Om nog maar niet te spreken van de luchtvervuiling in zo’n wijk als de wind verkeerd staat. Ook bij (toekomstige) vliegvelden of gevaarlijke industrie mogen geen nieuwe wijken geprojecteerd worden. Voor (snel)wegen zou een verplichte afstand van bijvoorbeeld 2 kilometer kunnen gelden. Een latere verbreding van zo’n weg is dan ook veel gemakkelijker te realiseren.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 5

Openvallende plekken in dorpen en steden meteen opvullen met woningen of appartementen (het zogenaamde inbreien) werkt later gettovorming in de hand en geeft parkeerproblemen.

 

Toelichting:

10% Van Nederland is bebouwd. Omgerekend 90% is onbebouwd. Om het leefgenoegen te verhogen en gettovorming tegen te gaan is een ruimere, maar ook betere verdeling van bebouwing nodig.
Overvolle wijken waar, door sanering, open plekken komen, moeten worden ingevuld door groenvoorziening, jeugdhonk,trapveldjes, honden uitlaatplaats en extra parkeermogelijkheden. Dit verhoogt de leefbaarheid.
Vestiging van industrie en aanleg van woningbouw in gebieden met economische achterstand verder stimuleren geeft meer ruimte in het overbevolkte deel van Nederland.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 6

Er moeten en kunnen veel meer betaalbare woningen beschikbaar komen.

 

Toelichting:

 1. Woningcorporaties moeten jaarlijks een verplicht percentage aan huurwoningen ter verkoop aan hun huurders aanbieden tegen betaalbare prijzen. Gemeenten hebben hier ook belang bij. Immers méér eigenaren gaat verloedering tegen en verhoogt de individuele verantwoordelijkheid in een wijk.

 2. Grondspeculaties stoppen. Door het ruimtebeperkende beleid van de overheid zijn bouwgronden, dus ook de woningprijzen véél te hoog. Het in ruime mate vrijgeven van meer betaalbare uitbreidingsgrond rondom gemeenten kan helpen de woningnood te verminderen en de inkomsten voor de gemeenten te verhogen.

 3. Voor starters en studenten moet er een ander goedkoper type woning worden gebouwd. Een prefab systeem met alléén de meest noodzakelijke voorzieningen en de mogelijkheid te kiezen voor casco (dat wil zeggen: zelfafbouw).

Deze maatregelen zijn goed voor de doorstroming en dus ook goed voor de bouwsector en bijbehorende toeleveringsbedrijven.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 7

De uitstoot van giftige stoffen moet wereldwijd tot een minimum beperkt worden.

 

Toelichting:

Het is een illusie te denken dat met het huidige groeitempo van de wereldbevolking de vervuiling van het milieu in de hand te houden is. Zelfs met draconische maatregelen zal toch op termijn de leefbaarheid op onze aarde het verliezen van onze hang naar economische welvaart. De enige mogelijkheid het tij te keren is beperking van de groei van de wereldbevolking zoals omschreven bij stelling AZ 1.

Het Kyoto verdrag dat in 2012 afloopt is een voorbeeld van machteloosheid. Amerika doet niet mee, maar is wel verantwoordelijk voor de grootste uitstoot. Ontwikkelingslanden volgen dit voorbeeld. De EU moet bekijken of met economische maatregelen zoals invoerbeperkingen of voorwaarden stellen bij ontwikkelingshulp, landen alsnog mee willen werken.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 8

Het moet duidelijk worden hoeveel geld de regering namens het milieu bij de burgers weghaalt en hoeveel daarvan daadwerkelijk aan het milieu wordt besteed en of het goed wordt besteed.

 

Toelichting:

Ieder jaar vechten de ministers om een zo groot mogelijk deel van ons gezamenlijke belastinggeld voor hun ministeries binnen te slepen. Maar een minister van een departement draagt als deel van de regering ook mede verantwoordelijkheid voor de andere departementen. En omdat de euro maar één keer uitgegeven kan worden zullen de eisen voor meer geld onderbouwd moeten zijn met doorslaggevende argumenten voor het werkelijk nut ervan.

De totale kosten voor het milieubeleid zijn sinds 1990 meer dan verdubbeld tot circa 13 miljard euro in 2007. Dit is het dubbele van het gemiddelde van de EU landen. De boodschap is duidelijk. Voor het moment niet meer verhogen. Eerst meer duidelijkheid waar het geld gebleven is. Is het beoogde effect bereikt, of had het geld beter of anders besteed moeten worden.

Reageren? Klik hier!


Stellingnummer IM 9

De autoloze zondag moet weer worden ingevoerd. Tenminste éénmaal per maand bijvoorbeeld, wisselend met even en oneven kentekens.

 

Toelichting:

De auto laten staan.
In noodgevallen blijkt het te kunnen. Zoals tijdens de Olympische Spelen in Bejing.

Stel dat bijna de helft van de auto's blijft staan op elke eerste zondag van de maand. Mensen spelen daarop in. Wat een rust! Geen files. Plannen maken om met meerderen in één auto op stap te gaan. Minder vervuiling, minder stress, minder ongelukken. Meer parkeerruimte, meer genieten. Ontheffing kan verleend worden voor beroepsvervoer, zoals taxi's, ziekenauto's en dergelijke. Invoering hiervan kan een voorbeeld voor de rest van de wereld zijn.

Tel eens uit wat dan je milieuwinst is!

Één dag per maand geen vliegverkeer scheelt 28.000 vliegbewegingen binnen de EU.
Wereldwijd bedroeg het aantal vliegbewegingen in 2008 meer dan 76 miljoen!

Reageren? Klik hier!


© 2006-2014 STAPB

Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid